ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:
de Laaf vof
en daaraan verbonden handelsnamen
deLaafDesignStudio, MagicDat, deWebshopfactory
KvKnr: 86923714
Gevestigd te (9074 AE) Hallum,
Doniaweg 9
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: (contractant, huurder) iedere (rechts)persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Gebruiker wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van koper van de hand.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Werkzaamheden of te leveren diensten zijn beschreven ALLES wat niet benoemd is valt niet onder de opdracht en zal als meerwerk worden gefactureerd.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en tevens de openstaande facturen heeft voldaan.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Bij werkzaamheden of overleg, na de totstandkoming van een opdracht, op een door de koper gewenste locatie, zullen de reiskosten zoals reistijd, parkeerkosten en kosten per km, gebaseerd op retour(vanaf en naar) locatie gebruiker worden doorberekend.
 8. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 9. Werkzaamheden zoals het bewerken van tekst- en beeldmateriaal, importlijsten tbv producten, het handmatig invoeren van foto’s worden tenzij uitdrukkelijk vermeld in ons voorstel, uitsluitend op nacalculatiebasis verricht en doorberekend en zijn derhalve niet in ons voorstel opgenomen

Artikel 5 Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn/kantoor van gebruiker nadat de betaling hiervan is ontvangen.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Annulering

 1. Indien de koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl B.T.W. indien de B.T.W. niet is verlegd) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
 2. Indien de koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze binnen 5 werkdagen voor aanvang van daarin vermelde leveringen en/of diensten annuleert, worden alle door gebruiker gemaakte kosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Artikel 7 Oplevering

 1. Het werk/onderdeel van het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – wanneer gebruiker hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de koper kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk/onderdeel van het werk en de koper het werk/onderdeel van het werk, heeft goedgekeurd, en/of: – na verloop van 24 uur nadat gebruiker aan de koper heeft medegedeeld dat het werk/onderdeel van het werk voltooid is en de koper heeft nagelaten het werk/onderdeel van het werk op te nemen, en/of: – door ingebruikneming van het werk/onderdeel van het werk door de koper, of door werkzaamheden op of aan het werk/onderdeel van het werk door derden.
 2. Gebreken van onderschikte aard kunnen geen reden voor onthouding van goedkeuring en staan mitsdien (deel)oplevering niet in de weg.

Artikel 8 Monsters, modellen en documentatie

 1. Is aan de koper een monster, model of voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. De in onze website, catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen en diensten te geven. Gebruiker behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten en kennelijke vergissingen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking na levering te worden gemeld.
 3. Koper is ervan op de hoogte dat voor de totstandkoming van een website / webshop gebruik gemaakt wordt van door derden geschreven programma’s. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze programma’s. Kosten voor herstel of het vinden van een passende oplossing zullen door gebruiker op nacalculatie aan koper worden doorgerekend.

Artikel 10 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, programmatuur en / of software.
 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vooraf of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 6. Bij een gefaseerde facturatie kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de betaling van de betreffende fase heeft verricht. Na ontvangst van (de laatste) betaling zal het bestelde worden toegezonden, worden geactiveerd, login gegevens ter beschikking worden gesteld of zullen de activatiecodes worden verstrekt.
 7. Het betalen per maand/kwartaal of half jaar betreft een service van onze zijde het betreft ten alle tijde een abonnement op jaarbasis.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld op het moment van oplevering.
 2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 3. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd / geleverd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 4. Koper realiseert zich dat de geleverde zaken onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de stand van de techniek die buiten de invloedssfeer van de gebruiker liggen. Maar dat voor een optimale werking en afstemming onderhoud zoals het bijwerken van updates en upgrades hierdoor noodzakelijk is. Deze vallen buiten de garantie hiervoor kan een separaat onderhoudscontract voor worden afgesloten.

Artikel 15 Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16 Opschorting, ontbinding en opzeggingen

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, daaronder het niet of gedeeltelijk niet betalen van facturen begrepen; – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar dit wordt ieder jaar met minimaal 1 jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging ontbinding abonnementen uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 3 kalendermaanden voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode. Het betalen per maand/kwartaal of half jaar betreft een service van onze zijde het betreft ten alle tijde een abonnement op jaarbasis. Bij een vroegtijdige ontbinding van een abonnement dienen de resterenden perioden in 1 x te worden voldaan. 
 6. Licenties aangeschaft door Gebruiker tbv thema’s en plugins blijven eigendom van Gebruiker. Deze zullen derhalve niet meeverhuizen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 6. Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: De inhoud qua tekst, gebruikt beeldmateriaal, gehanteerde domeinnaam, gehanteerde linken naar andere sites of informatiebronnen, kwetsende, haatdragende of beledigende inhoud, pornografisch materiaal of enig ander tekst of beeldmateriaal welke aan de website / webshop van de koper zijn gerelateerd. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de koper alle aanspraken hierop zullen naar de koper worden doorverwezen. Koper vrijwaart gebruiker volledig tegen alle aanspraken van derden hierop en is zich ervan bewust dat indien de aanspraak op de koper gegrond is, de website / webshop zal worden gedeactiveerd. Er vindt geen restitutie plaats van eerder gedane betalingen en de contract periode dient te worden afgemaakt / betaald.
 7. Resultaat van de website / webshop is de verantwoordelijkheid van de koper, het al dan niet succesvol zijn van een website / webshop is uiteindelijk afhankelijk van een groot aantal factoren die buiten de invloedssfeer vallen van de Gebruiker.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 20 Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Bijlagen indien van toepassing:

Voorwaarden richtlijnen en beschrijving voor het leveren van :

 • Websites
 • Webshops
 • Hosting
 • SEO WebSite / WebShop

Koper is ermee bekend dat een goede samenwerking en communicatie van groot belang is voor een goed resultaat en dus mede afhankelijk is van de medewerking van de koper en de aangeleverde materialen. Dit houdt in dat de benodigde informatie zoals tekst- en beeldmateriaal eventuele importsheets in de door gebruiker opgegeven bestandsformaten door koper zullen worden aangeleverd.

Software

Gebruiker maakt, in overleg met koper, voor de totstandkoming van een website / webshop, gebruik van software vervaardigd door derden. Wijzigingen in de pakket samenstelling en/of het functioneren van deze software al dan niet in combinatie met geïnstalleerde plugins /widgets valt buiten de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bemiddeling of het vinden van alternatieven zullen derhalve op nacalculatie tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. De kosten van de alternatieve oplossing zullen door gebruiker aan koper worden doorberekend.

Licentie sleutels

Bij de samenstelling van uw webomgeving is gebruik gemaakt van software vervaardigd door derden. De bij deze software behorende licentiesleutels zijn en blijven eigendom van deLaafDesignStudio.

Derhalve mogen deze sleutels alleen worden gebruikt op de door ons gerealiseerde en onderhouden websites, webshops en webportals. Het verstrekken van toegang aan medewerkers en / of externe partijen valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij constatering van misbruik van deze licentie sleutels door u of derden, in een andere, zijnde niet door ons gerealiseerde en onderhouden webomgeving, zal of zullen uw website(s), webshop(s) of webportals(s) direct off-line worden geplaatst. Bovendien wordt als gevolg van dit misbruik € 1500,00(excl btw) per overtreding in rekening gebracht.

Websites

Werkzaamheden

Standaard is in onze werkzaamheden inbegrepen:

 • Inrichten website thema
 • Aanpassen van de kleurstelling (kleurnummers door koper aan te leveren)
 • Toevoegen, indien aanwezig, logo en / of naam website
 • Het inrichten van 5 pagina’s aan de hand van de door koper aangeleverde tekst en beeldmateriaal ten behoeve van: – Home pagina – Contactpagina – Over ons (informatie door koper aan te leveren) – Leveringsvoorwaarden (informatie door koper aan te leveren) – Privacy statement (informatie door koper aan te leveren) – Nader te bepalen pagina’s (informatie door koper aan te leveren) – 1 uur instructie Bij de oplevering zit standaard 1 uur instructie (via Teamviewer of skype zodat er op afstand het beeldscherm gedeeld kan worden) zodat koper wegwijs wordt gemaakt in het programma. Is er behoefte bij de koper om zich verder te bekwamen dan kan er gebruik gemaakt worden van het cursusaanbod dat op de website van gebruiker wordt aangeboden.

Webshop

Naast bovengenoemde standaard inbegrepen werkzaamheden tbv website is er bij een webshop tevens sprake van:

 • Betaalmodule: Toevoeging van een koppeling met betaalmodules welke door derden, betaalproviders, worden gefaciliteerd. In overleg met koper wordt een keuze gemaakt welke betaalprovider het beste past. Koper verzorgt zelf het contract met de betaalprovider. Gebruiker verzorgt aan de hand van de door koper verkregen en ter beschikking gestelde “sleutels, wachtwoorden” de koppeling in de webshop. Koper dient na installatie hiervan zelf de werking ervan te controleren.
 • Verzending: De verzendmethoden worden als standaard door ons ingevoerd daarnaast zijn er optioneel diverse verzendmodules te koppelen eea afhankelijk van de gekozen verzendmodule / methode dient koper deze zelf te activeren en in te stellen.
 • Productinformatie: Er wordt gebruik gemaakt van een standaard product / artikel informatie en of weergave afhankelijk van de gekozen oplossing kunnen hier al dan niet extra modules / plugins aan worden toegevoegd om hieraan specifieke weergave of functies aan toe te kennen.
 • Product import: Importeren van enkelvoudige producten via een door koper aan te leveren xls(x) of csv format aan de hand van door gebruiker aan te geven velden.
 • Productafbeeldingen import: Importeren van enkelvoudige productafbeeldingen via een door koper aan te leveren url of fotobestand. De afbeeldingen dienen door koper zelf in het juiste formaat te worden aangeleverd.
 • 1 uur instructie Bij de oplevering zit standaard 1 uur instructie (via Teamviewer of skype zodat er op afstand het beeldscherm gedeeld kan worden) zodat koper wegwijs wordt gemaakt in het programma. Is er behoefte bij de koper om zich verder te bekwamen dan kan er gebruik gemaakt worden van het cursusaanbod dat op de website van gebruiker wordt aangeboden.

Hosting / Domeinnaamregistratie

Voor een optimale dienstverlening dienen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de websites / webshops op door Gebruiker gehanteerde servers worden gehost.

 • Domeinnaam Domeinnaamregistratie: Indien van toepassing zal gebruiker ervoor zorgdragen dat de domeinnaam wordt aangevraagd en geregistreerd.
 • Domeinnaamverhuizing: Vindt plaats aan de hand van een door de koper aan te leveren autorisatiecode
 • Domeinnaam: Koper is zelf verantwoordelijk voor de gekozen domeinnaam. Koper is ermee bekend dat op de aanvraag en registratie de algemene voorwaarden en regelgeving van de desbetreffende Registry van toepassing zijn. Deze Registry behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en beslist over de toekenning ervan. Ondanks het feit dat gebruiker hier een optimale inspanning voor levert kan gebruiker de toekenning, als gevolg van bovenstaande, hiervan niet garanderen
 • Hosting Standaard hosten wij de website / webshop op een shared hosting locatie. Mocht de traffic onevenredig hoog zijn of de capaciteit te klein dan bestaat er de mogelijkheid om dit pakket uit te breiden naar een “eigen server” locatie ·
 • E-mail Het aanmaken van 5 emailadressen. De email van je domein kun je met behulp van een willekeurig e-mailprogramma ophalen. Standaard wordt bij je domein 1 pop account geactiveerd. Elke pop account dient apart te worden opgehaald met pop-3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de koppeling met een e-mailprogramma
 • Er zijn verschillende hostingpakketten standaard wordt uitgegaan van een “basis”pakket. Mocht blijken dat er meer ruimte nodig is dan is het een groter pakket noodzakelijk en zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten worden doorberekend.

SEO (zoekmachineoptimalisatie)

De gebruikte software of CMS (content Management System) bevat standaard beschrijvingsruimte voor SEO indien aanwezig in het importsheet wordt dit standaard ingevuld met de door koper aangedragen informatie.

Alle overige werkzaamheden mbt het optimaliseren van SEO(pagina’s, blog artikelen, overige informatie en producten) vallen onder een aparte discipline en is meerwerk.

Algemeen:

 • Aanlevering materiaal / verantwoordelijkheid – Koper draagt er zorg voor dat het benodigde beeld- en tekst en eventueel importmateriaal tijdig en in 1x wordt aangeleverd conform de door gebruiker aangegeven wijze
 • SSL Certificering Standaard wordt een website / Shop geleverd zonder SSL certificaat. Uiteraard kunnen wij deze voor u verzorgen.

Bijlage: privacy beleid / verwerkersovereenkomst

Privacybeleid

Hieronder treft u het privacybeleid aan mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen we deze graag.

Wie zijn we:

deLaafDesignStudio
Doniaweg 9
9074 AE Hallum
Nederland
Telefoon: +31(0)85-2007343
Email: info@deLaafDesignStudio.nl

Ons website-adres is: https://deLaafDesignStudio.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Zakelijke overeenkomst

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. deLaafDesignStudio verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

deLaafDesignStudio verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst in GoogleDrive;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen

deLaafDesignStudio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier worden deze gegevens opgeslagen om u de service te kunnen verlenen waarover u contact opneemt. Uw gegevens en / of ingezonden informatie zullen niet voor marketing doeleinden worden gebruikt tenzij je dit nadrukkelijk hebt aangegeven.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen en onze klanten sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Functionaliteit van onze dienstverlening;
 • Wij gebruiken deze cookies ter bevordering van de functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld voor het opslaan van de inhoud van het winkelmandje. Wij delen deze informatie niet met derden.
 • Google Analytics; Wij gebruiken de cookies van het Amerikaanse bedrijf Google om het gedrag van websitebezoekers bij te houden. Deze data gebruiken wij om onze dienstverlening, het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je ip-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is daarbij verplicht om te voldoen aan het Veilige Haven Beginsel en een passend beschermingsniveau te bieden bij de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Bekijk hier het privacybeleid van Google.Overheidsinstanties kunnen Google wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op. Zie voor meer informatie de cookie policy van Google Analytics.
 • Advertentienetwerken; Wij gebruiken deze cookies om de effectiviteit van online advertenties te analyseren en het aanbod in online advertenties te personaliseren.
 • Affiliatenetwerken; Wij gebruiken deze cookies om de effectiviteit te analyseren van ons eigen affiliateprogramma. Wij delen de informatie van ons eigen affiliatenetwerk niet met derden.
 • Sociale netwerksites; Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de Facebook Like- en Google+-knoppen en de Tweet-functionaliteit van Twitter.

Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform.

Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op.

Zie voor meer informatie de cookie policy van FacebookGoogle+ en Twitter.

Cookies uitzetten

Let op! Door het uitschakelen van cookies kun je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Daarnaast kun je de registratie van deze cookies door de computer verhinderen door je browser zodanig te configureren. Lees hier hoe je de toestemming voor cookies aanpast in Internet ExplorerFirefoxGoogle Chrome en Safari.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker een andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Aangezien wij hier geen enkele invloed op hebben valt uitdrukkelijk buiten onze invloedssfeer

Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Met wie we jouw data delen

deLaafDesignStudio verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw data bewaren en inzage

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. deLaafDesignStudio zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Data beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Waar we data opslaan

Google Drive

Contactinformatie

deLaafDesignStudio
CP AHM de Laaf
Doniaweg 9
9074 AE Hallum
Nederland
T: +31(0)85 2007343
E: info@delaafdesignstudio.nl
W: https://delaafdesignstudio.nl